Terms of Use

Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania ze strony internetowej www.sospark.pl zawierającej ogłoszenia pomocy dla imigrantów i uchodźców z Ukrainy (w dalszej części określonej jako „Serwis”)

 

 1. Prowadzącym  Serwis www.sospark.pl jest KPD SIARHEI MURASHKA, NIP: 6342769764,  REGON: 243378486, zwany dalej „Administratorem” lub „Usługodawcą”
 2. Adres, pod który należy zgłaszać reklamacje – Katowice, Wojewódzka 24, kod pocztowy: 40-026
 3. Adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu do kontaktów z Administratorem hi@sospark.pl
 4. Korzystanie z Serwisu www.sospark.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu, a także Polityki Prywatności, opublikowanych na stronie www.sospark.pl. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu zamieszczenia ogłoszenia.
 5. Do korzystania z usług portalu potrzebne  jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, przeglądarki internetowej  umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 6. Użytkowników korzystających z usług portalu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Procedura rozpatrywania reklamacji – Korzystający z serwisu może składać reklamacje dotyczące w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub na w/w adres e-mail. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
  – imię, nazwisko, adres, adres e-mail reklamującego (może zostać podany nr telefonu)
  – datę czynności stanowiącej podstawę reklamacji,
  – przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania,;

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych . Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez reklamującego adres e-mail.

 1. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie osobom korzystającym z Serwisu (dalej zwani „Użytkownicy” lub „Usługobiorcy”) możliwość korzystania z następujących usług:
 2. umieszczania ogłoszeń o udzieleniu pomocy lub jej poszukiwaniu w jednej z wybranych kategorii, dla zarejestrowanych użytkowników możliwości ich edycji,
 3. przeglądania treści ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie, przeglądanie treści Serwisu,
 4. poszukiwania ogłoszeń w oparciu o wyszukiwarkę Serwis,
 5. prowadzenie konta Użytkownika i korzystanie z niego.
 6. W celu zamieszczenia ogłoszenia na portalu, należy wejść na stronę internetową www.sospark.pl, przycisnąć przycisk „Dodaj ogłoszenie” i wypełnić formularz poprzez wybór kategorii i podanie tytułu i treści ogłoszenia. Należy podać imię oraz adres e-mail. Nie jest konieczne podawanie nr telefonu, ani danych adresowych. Podanie e-maila oraz imienia jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania kontaktu i publikacji ogłoszenia. Następnie naciśnij przycisk „Opublikuj ogłoszenie”.
 7. Do zamieszczenia ogłoszenia nie jest konieczna rejestracja konta.
 8. Rejestracja konta umożliwia edycję ogłoszenia.
 9. Zamieszczanie ogłoszeń nie podlega żadnym opłatom.
 10. Ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika jest dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu. W ogłoszeniu podane zostaną dane kontaktowe wskazane przez dającego ogłoszenie, na stronie z ogłoszeniem znajduje się ponadto formularz kontaktowy, umożliwiający Użytkownikom skontaktowanie się z Ogłoszeniodawcą.
 11. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Użytkowników:
 12. Konto,umożliwianie Ogłoszeniodawcom zamieszczanie ogłoszeń bez zakładania konta,
 13. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu kolejnych kroków przez Użytkownika według podawanych instrukcji, tj  wypełnieniu formularza rejestracji, w tym podania imienia oraz adresu e-mail oraz unikalnego hasła,  i kliknięcia „Zarejestruj”, albo lub uwierzytelnienia za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy tj. Facebook, Google
 14. Umowa o Świadczenie Usług elektronicznych zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez Usługodawcę na adres email podany przez Użytkownika w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hi@sospark.pl

Założenie Konta nie jest wymagane aby zamieścić ogłoszenie.

   22. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca                        narusza  Regulamin. Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni. W razie rażącego naruszenia, w szczególności dostarczania treści o charakterze bezprawnym,                        wulgarnym,   seksualnym Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

  23. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, to komputer, tablet, telefon –                             urządzenia   te muszą mieć dostęp do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.

  24. Usługobiorca ma zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

  25. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Portalu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej             na adres: hi@sospark.pl, podając okoliczności związane z nieprawidłowościami dotyczącymi usługi lub inne dane konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a także           przedstawić swoje żądanie. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje w terminie 14 dni.

  26. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zaprzestania działania Serwisu.

  27. Usługodawca może blokować, tymczasowo zawieszać, usuwać lub edytować ogłoszenia w przypadku podawania nieprawdziwych informacji, dostarczania                    treści bezprawnych, podawania treści wulgarnych i obraźliwych, niezwiązanych z zakresem działania serwisu.

  28. Usługodawca nie jest stroną transakcji, umów oraz czynności pomiędzy dającym ogłoszenie, a osobą która z niego skorzysta.

  29. Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona              dla tej osoby charakteru zawodowego, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od umowy dotyczącej danej usługi bez podania przyczyny,                  składając oświadczenie w tym zakresie za pomocą wiadomości elektronicznej na adres hi@sospark.pl

  30. Zgłaszanie nadużyć należy dokonać pod adresem poczty elektronicznej hi@sospark.pl

  31. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, wykaz możliwych sposobów znajduje się na                  stronach powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów.

  32. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, za zachowania, jaki i zaniechania osób dających ogłoszenia.